ANKEM DERGİSİ

 

www.ankemdernegi.org.tr

Ankem Dergisi - EYLÜL 2008

 

ANKEM Derg 2008;22(2):53-58
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STREPTOKOK VE ENTEROKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI

Fahriye EKŞİ, Efgan Doğan GAYYURHAN
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP

ÖZET

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen streptokok ve enterokok izolatlarının antimikrobiyal maddelere duyarlılıkları değerlendirilmiştir. 39 streptokok ve 23 enterokok izolatının, klasik yöntemler ve lateks aglütinasyon yöntemi ile identifikasyonunu takiben, antimikrobial maddelere duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile denenmiştir. İdentifiye edilen streptokok suşlarının 21’ini Streptococcus pneumoniae, 18’ini beta-hemolitik streptokoklar oluşturmuştur. 18 beta-hemolitik streptokok suşunun gruplandırılması sonucunda bunların 14’ü (% 78) A grubu, 2’si (% 11) C grubu, 2’si (% 11) G grubu olarak belirlenmiştir. 21 S.pneumoniae suşunun antibiyotik duyarlılık sonuçlarına göre; eritromisine ve azitromisine % 24, tetrasikline % 29, kloramfenikole % 5 oranlarında dirençli oldukları, bütün suşların levofloksasin ve vankomisine duyarlı olduğu saptanmıştır. Bu suşların 16’sı (% 76) penisiline duyarlı bulunmuş, 5’i (% 24) oksasilin diski ile ? 19 mm zon vermiş fakat MİK değerleri saptanamadığı için kesin değerlendirme yapılamamıştır. Beta-hemolitik streptokok suşlarının tümünün penisiline, eritromisine, azitromisine, levofloksasine ve vankomisine duyarlı, % 6’sının tetrasikline ve kloramfenikole dirençli olduğu belirlenmiştir. 23 enterokok suşunun penisiline ve eritromisine % 74’ü, rifampine % 57’si, tetrasikline % 52’si, kloramfenikole % 30’u, levofloksasine % 43’ü dirençli, vankomisine bütün suşlar duyarlı bulunmuştur. Sonuçlarımız streptokoklarda penisilin ve eritromisin tercihinin bölgemizde tahlilsiz tedavide geçerli olduğunu göstermiştir.

Anahtar sözcükler: antibiyotik duyarlılığı, beta-hemolitik streptokok, enterokok, Streptococcus pneumoniae

ANKEM Derg 2008;22(2):59-63
MAKROLİD-LİNKOZAMİD-STREPTOGRAMİN B DİRENCİ GÖZLENEN KLİNİK STAFİLOKOK İZOLATLARINDA FUSİDİK ASİDİN İN-VİTRO AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ*

Emel SESLİ ÇETİN, Hayati GÜNEŞ, Ayşe AYNALİ, Selçuk KAYA, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ISPARTA

ÖZET
     

Makrolid-linkozamid-streptogramin B direnci gözlenen klinik stafilokok izolatlarında fusidik asidin in-vitro aktivitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma Ocak 2006-Ocak 2007 arasında laboratuarımıza gönderilmiş olan çeşitli klinik örneklerden izole edilen 59’u MRSA, 101’i MSSA, 200’ü MRKNS, 172’si MSKNS olmak üzere toplam 532 stafilokok izolatı ile yapılmıştır. MLSB direnci CLSI kriterleri kullanılarak ‘D-zon’ testi ile araştırılmıştır. Fusidik asit duyarlılığı ise agar disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiş, Fransa Mikrobiyoloji Cemiyeti Antibiyogram Komitesi’nin belirlediği kriterlere göre değerlendirilmiştir. Fusidik aside duyarlılık oranları MLSB direnci olmayanlarda ve indüklenebilir MLSB direnci olanlarda (% 83), yapısal MLSB direnci olanlardan (% 58) daha yüksek bulunmuştur (p<0.001). Metisiline dirençli stafilokokların oluşturduğu infeksiyonların tedavisinde fusidik asit halen bir alternatif olarak kabul edilebilirse de, bu sonuçlar etkenin metisilin direnci yanında yapısal MLSB direnci gösterdiği durumlarda fusidik aside duyarlılık oranlarının da beklenenden daha düşük olacağının akılda bulundurulması gerektiğini düşündürmüştür.

Anahtar sözcükler: fusidik asit, MLSB direnci, stafilokok

ANKEM Derg 2008;22(2):64-68
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN ÜRETİLEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE BETA-LAKTAM DİRENÇ FENOTİPLERİ*

Nevriye GÖNÜLLÜ,  Mehmet Berfe CANBERK, Özge FİLİZ, Serdar ALTINKUM,
Ömer KÜÇÜKBASMACI, Gökhan AYGÜN, Kemal ALTAŞ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

ÖZET

Değişik klinik örneklerden izole edilen Escherichia coli kökenlerinin antibiyotik duyarlılıklarının ve beta-laktam direnç fenotiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 601 E.coli kökeninin antibiyotiklere duyarlılığı imipeneme % 100, gentamisine % 97.5, piperasilin-tazobaktama % 94, nitrofurantoine % 91, sefepime % 86, seftazidime % 85, lorakarbefe % 84.5, sefotaksime % 84, aztreonama % 84, sefoksitine % 83 , sefuroksime % 75, amoksisilin-klavulanik aside % 74, sefazoline % 65, siprofloksasine % 62, trimetoprim-sulfametoksazole % 55, ampisiline % 31 olarak bulunmuştur. Beta-laktam direnç fenotiplerinden en sık penisilinaz (% 35) ve inhibitörlere dirençli fenotip (% 12) bulunmuştur. GSBL ile beraber sefalosporinaz fenotipi % 11, tek başına GSBL fenotipi ise % 1 oranında saptanmıştır.

Anahtar sözcükler: antibiyotik direnci, beta-laktam direnç fenotipleri, Escherichia coli

ANKEM Derg 2008;22(2):69-71
GSBL POZİTİF ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA TİGESİKLİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ*

İlkay KARAOĞLAN*, Yasemin ZER**, Mustafa NAMIDURU*
*Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
* Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, GAZİANTEP
** Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, GAZİANTEP

ÖZET

Yoğun bakım ünitesindeki hastalara ait örneklerden izole edilen genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz pozitif Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarında tigesiklinin in-vitro etkinliği araştırılmıştır. Tigesiklinin bu suşlara etkili bir antibiyotik olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar sözcükler: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, tigesiklin

ANKEM Derg 2008;22(2):72-80
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERDE BETA-LAKTAMAZ VARLIĞININ VE ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİK GRUPLARINA KARŞI DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

Özgür GÜLER, Osman AKTAŞ, Hakan USLU
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,  ERZURUM

ÖZET

Beta-laktamaz üreten bakterilerin yöremizdeki prevalansı ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarını belirlemek amacıyla klinik örneklerden izole edilen 1911 bakteri (870 Escherichia coli, 343 Enterobacter spp., 332 Pseudomonas spp., 166 Acinetobacter spp., 50 MRSA, 50 MSSA, 50 MRKNS ve 50 MSKNS) beta-laktamaz üretimi ve antibiyotiklere dirençleri yönünden araştırılmıştır. İn-vitro duyarlılık testi NCCLS’de tanımlanan standartlara göre disk difüzyon yöntemi ile; Gram negatif bakterilerde genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) varlığı çift disk sinerji testiyle, indüklenebilir beta-laktamaz (İBL) varlığı direkt indüksiyon testiyle, stafilokoklarda beta-laktamaz varlığı nitrosefin diskleriyle araştırılmıştır. Gram negatif bakterilerde beta-laktamaz olumluluğu en yüksek Pseudomonas spp. (% 22.6)’de bulunmuş, bunu Acinetobacter spp. (% 20.5), Enterobacter spp. (% 16.3) ve E.coli (% 10.5) izlemiştir. Stafilokoklarda ise MRSA (% 70) suşları ilk sırada yer almış, bunu sırasıyla MRKNS (% 64), MSSA (% 42) ve MSKNS (% 34) izlemiştir. Gram negatiflere en etkili antibiyotiklerin karbapenemler, netilmisin ve amikasin olduğu gözlenmiştir. GSBL olumlu Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp. suşlarının tümü amoksisilin-klavulanat, trimetoprim-sulfametoksazol ve ampisilin-sulbaktama dirençli bulunmuştur. E.coli ve Enterobacter spp. suşlarının en fazla dirençli olduğu antibiyotiğin amoksisilin-klavulanat olduğu görülmüştür. İBL olumlu Pseudomonas ve Acinetobacter suşları trimetoprim-sulfametoksazole, Enterobacter suşları da gentamisin ve trimetoprim-sulfametoksazole yüksek oranda dirençli bulunmuştur. Stafilokoklarda, vankomisin ve teikoplanin direnci saptanmamıştır. Beta-laktamaz üretenlerin üretmeyenlere göre antibiyotiklere daha dirençli olduğu tespit edilmiştir. Beta-laktamaz olumlularda en etkili antibiyotiklerin MRSA ve MRKNS suşları için netilmisin, amikasin ve klindamisin; MSSA ve MSKNS suşları için ampisilin-sulbaktam, sefazolin ve klindamisin olduğu; MRSA ve MRKNS için eritromisin ve tetrasiklinin, MSSA ve MSKNS suşları için penisilinin en etkisiz antibiyotikler olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak, yöremizde çeşitli infeksiyonlardan izole edilen bakterilerdeki beta-laktamaz prevalansının ve bu bakterilerin çeşitli antibiyotiklere dirençlerinin önemli sayılacak düzeyde yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar sözcükler: antibiyotik duyarlılığı, beta-laktamazlar, GSBL pozitifliği, IBL pozitifliği

ANKEM Derg 2008;22(2):81-84
TOPLUM KAYNAKLI İDRAR YOLU İNFEKSİYONU ETKENİ OLAN ESCHERICHIA COLI İZOLATLARININ FOSFOMİSİN İLE İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDA SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI

C. Elif ÖZTÜRK, A. Demet KAYA, Şahika GÖÇMEN, Emel ARSLAN
Düzce Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konuralp, DÜZCE

ÖZET

İdrar yolu infeksiyonlarının en sık etkeni olan Escherichia coli, son yıllarda oral antibiyotikler için görülen yüksek direnç nedeni ile tedavi sorunlarına neden olmaktadır. Bu çalışmada, hastanemizde toplum kökenli idrar yolu infeksiyonu etkeni olarak izole edilen E.coli kökenlerinde antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Laboratuvarımıza Mart-Kasım 2007 arasında çeşitli polikliniklerden gönderilen idrar örneklerinden izole edilen E.coli kökenlerinin bu infeksiyonlarda sık kullanılan bazı antibiyotikler ile fosfomisine duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.
Kökenlerin % 53’ü ampisiline, % 41’i amoksisilin-klavulanata, % 14’ü seftriaksona ve sefepime, % 6’sı sefoperazon-sulbaktama, % 21’i gentamisine, % 29’u siprofloksasine, % 36’sı trimetoprim-sulfametoksazole, birer köken imipenem ve amikasine dirençli bulunurken fosfomisine dirençli kökene rastlanmamıştır. Toplum kaynaklı kökenlerde fosfomisin dışında oral kullanılan antibiyotiklere yüksek oranlarda direnç dikkati çekmiştir. Oral yoldan tek doz kullanılabilen, gebelerde kullanımı güvenli olan ve üriner infeksiyonlarda en sık etken olan E.coli kökenlerine çalışmamızda direnç saptanmayan fosfomisinin idrar yolu infeksiyonlarının ampirik tedavisinde iyi bir seçenek olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar sözcükler: Escherichia coli, fosfomisin, üriner infeksiyon


ANKEM Derg 2008;22(2):85-88
A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARDA ERİTROMİSİN DİRENCİ

Muhammet H. UYANIK, Halil YAZGI
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM

ÖZET

Bakteriyel akut tonsillofarenjitin en sık sebebi A grubu beta-hemolitik streptokoklar (GABHS)’dır. Akut tonsillofarenjitin tedavisinde klasik olarak penisilin ve türevleri kullanılmaktadır. Ancak penisilin allerjisi olanlarda veya penisiline karşı tolerans varlığında alternatif tedavi seçeneği olarak makrolidler önerilmektedir.
Çalışmamızda Ekim 2007 - Mart 2008 tarihleri arasında akut üst solunum yolu infeksiyonu ön tanısı konmuş hastaların boğaz kültürlerinden izole edilen GABHS’larda eritromisin direnci araştırılmıştır. GABHS olarak tanımlanan bakteri örneklerinin eritromisine direnci CLSI M100-S16’da belirtildiği şekilde disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışılan 1570 boğaz sürüntü örneğinin 142’sinden (% 9) GABHS izole edilmiş ve bunların 12’sinde (% 8) eritromisin direnci saptanmıştır.
Eritromisine karşı direnç oranları bölgemizde daha önce yapılan bir çalışmaya göre daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak; penisilinin kullanılamadığı GABHS infeksiyonlarında antibiyogram sonuçlarına göre tedavinin planlanmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

Anahtar sözcükler: akut tonsillofarenjit, antimikrobiyal direnç, eritromisin, GABHS, Streptococcus pyogenes

ANKEM Derg 2008;22(2):89-94
MİNİ (PINPOINT) KOLONİ OLUŞTURAN BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLAR: STREPTOCOCCUS MILLERI GRUBU VE ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ

Rahmiye BERKİTEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

ÖZET

Koloni çapı <0.5 mm, hemoliz zonu koloni çapından birkaç kat geniş streptokoklar Streptococcus milleri grubu (Anginosus, S.anginosus) bakteriler olarak tanımlanırlar. Grubun çoğu alfa- veya gama-hemoliz yapar. S.anginosus, S.intermedius ve S.constellatus olmak üzere üç türü, S.constellatus’un da S.constellatus supsp. constellatus ve S.constellatus supsp. pharyngis olmak üzere iki alt türü vardır. S.constellatus genellikle (>% 50), S.intermedius nadiren, S.anginosus çok nadiren beta-hemoliz yapar; beta-hemoliz yapanların bazıları Lancefield grup antijenlerine (A, C, G, F) sahip olabilir ve bu nedenle saptanan antijene göre yapılan tanımlama yanlış olur. Genel özellikleri klasik beta-hemolitik streptokoklar ile ortaktır ve çeşitli invaziv infeksiyonlara neden olurlar. Steril mataryelden izole edildiklerinde patojen kabul edilirler. Ancak, normal flora bakterileri içinde bulunan ve Lancefield grup A, C, G, F antijenlerine sahip mini koloni oluşturan beta-hemolitik streptokokların patojenlikleri kuşkulu olduğundan doğru idantifiye edilmelidirler. Ayırıcı tanıda koloni morfolojisi ve VP (Voges-Proskauer) pozitifliği iki önemli göstergedir. Bununla beraber rutin tanıda biyokimyasal özellikler ve Lancefield antijenlerinin varlığı yeterli olmadığından mini koloni oluşturan suşların ileri incelemeye alınması gerekmektedir.

Anahtar sözcükler: mini koloni oluşturan streptokoklar, Streptococcus milleri grubu

ANKEM Derg 2008;22(2):95-116
BİYOTERÖRİZM*

Osman Şadi YENEN*, Mehmet DOĞANAY**
  *İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
**Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ

ÖZET

Bu yazı, Çeşme, İzmir’de gerçekleştirilen 23. ANKEM Kongresinde 30 Mayıs 2008 günü “biyoterörizm” konusunda yazarların yaptığı sunumlar ve tartışmaları temel almaktadır. Biyoterörizm, bakteriyel ve viral biyolojik silahlar, İngiltere, ABD, SSCB ve Japonya’nın biyolojik silah programları ve Biyolojik Silahlar Konvansiyonu’nun önemli yönleri gözden geçirilmiştir. Biyoterörizm tehdit algılamaları ve biyoteknolojik gelişmeler ışığında yeni biyolojik silah olasılıkları sunulmuştur. Ek olarak, olası bir biyoterörist saldırıdan korunma, saldırıya karşı önlem alma ve tıbbi yanıt verme konuları tartışılmıştır.

Anahtar sözcükler:  biyolojik silahlar, Biyolojik Silahlar Konvansiyonu, biyolojik suç, biyoteknoloji, biyoterörizm, biyo-terörizme hazırlık, çiçek, devlet destekli antiterörizm programları, şarbon, viral kanamalı ateşler, yeni kuşak biyolojik silahlar

 

 

 

 

 

 


 

 

Yazarlara Bilgi

Yayın Kurulu

 

 

 

Logos Tıp Yayıncılığı 2008 - 2011
Yildiz Posta Cad. Sinan Apt. No:36 D.66-67 Gayrettepe 34349 Istanbul
Tel: 02122880541 ve 02122885022
eXTReMe Tracker